Danh mục thuốc BHYT năm 2019

Thứ ba - 09/07/2019 19:57

.
STT Tên thuốc Nồng độ - Hàm lượng Đơn vị tính Đơn giá
1 Bupivacaine wpw spinal 0,5% heavy 0,5% - 4ml Ống 37.590
2 Bupivacaine Aguettant 5mg/ml 100mg/20ml Lọ 42.000
3 Fentanyl 0,1mg 0,1mg/2ml Ống 12.640
4 Ketamin HCl 0,5g 10ml 50mg/ml x 10ml Ống                 42.000
5 Aerrane  100%/100ml Chai 274.000
6 ISIFLURA 100%/250ml Chai 550.000
7 Aerrane 100%/ 100ml Chai               699.999
8 Aerrane 100%/ 250ml Chai               339.999
9 Lidocain 10% - 38g Lọ               126.250
10 Lidocain Kabi 2% 40mg/2ml Ống 420
11 Lidocain 40mg/ 2ml 40mg/2ml Ống                      438
12 Lidocain 2% - 10ml Ống 15.540
13 Atropin sulfat 0,25mg/ 1ml Ống                      500
14 Dung dịch tiêm Midanium 5mg/ml Ống 17.367
15 Propofol-Lipuro 1% (10mg/ ml)20ml 1's 10mg/1ml - 20ml Ống 34.650
16 Troypofol 200mg/20ml Lọ 30.000
17 Sevoflurane  100%/ 250ml Chai            2.100.000
18 SEAOFLURA 100%/250ml Chai 1.650.000
19 Devitoc 100 mg 100mg Viên 4.500
20 Devitoc 200 mg 200mg Viên 5.700
21 Devitoc 200mg 200mg Viên                   5.200
22 Diclofenac Methyl 1%-20g Tuýp 7.150
23 Bunchen 100mg Viên 11.500
24 Voltaren Suppo 100mg 1x5's 100mg Viên                 15.602
25 Kidoblu 100mg/5ml - 100ml Chai 99.540
26 Qepentex 70 cm2 chứa 20mg Miếng 12.390
27 Daitos Inj 30mg/1ml Ống 7.500
28 Mezafen 60mg Viên 735
29 Trosicam 7.5mg 7,5mg Viên 4.900
30 Trosicam 15mg 15mg Viên 7.800
31 No-ton F.C. Tablet 500 mg "Standard" 500mg Viên 4.095
32 No-ton F.C. Tablet 500 mg "Standard" 500mg Viên                   3.885
33 USARPAINSOFT 500mg Viên 776
34 Mypara 500 500mg Viên 284
35 Ceteco datadol 120 120mg Gói 1.135
36 Parazacol 250 250mg Gói 2.000
37 Potrapa 325mg + 37,5mg Viên 7.413
38 Acegoi (325mg + 2mg) - 3g Gói 1.515
39 Padobaby (325mg + 2mg)/3g Gói                   1.800
40 Diazepam Injection BP 10mg 10mg/2ml Ống                   6.930
41 Morphin 10mg/ml Ống                   3.696
42 Pethidin-hameln
 50mg/ml
100mg/2ml Ống                 14.500
43 Pethidin-hameln
 50mg/ml
100mg/2ml Ống 15.650
44 Piroxicam  20mg  Viên 155
45 Pyrolox 20mg Lọ 8.650
46 Tenoxicam 20mg 20mg Lọ 8.085
47 Tenoxicam 20mg 20mg Lọ                   8.799
48 Goutcolcin 1mg Viên 252
49 Sadapron 100 100mg Viên                   1.750
50 Glasxine 50mg Viên 3.450
51 Otibone 1000 1000mg Gói 4.900
52 Katrypsin 4,2mg (4.200IU) Viên 119
53 Chymodk 4,2mg (21 microkatal) Viên                   1.300
54 α Chymotrypsin 5000 IU 5mg Lọ                   4.704
55 NEOLORIDIN 5mg Viên 978
56 Adrenalin 1mg/1ml  Ống  1.911
57 Fexofenadin 30 ODT 30mg Viên 1.499
58 Levocozate F.C. Tablets 5mg 5mg Viên 3.200
59 LoratadineSPM 10mg (ODT) 10mg Viên 1.299
60 Dimedrol 10mg/1ml Ống                      525
61 Glutaone 600 600mg Lọ 33.495
62 BFS-Naloxone 0,4mg/ml Ống 29.400
63 Natri bicarbonat 1,4% 1,4% -500ml Chai 38.325
64 Bfs-Noradrenaline 4mg 4mg/4ml Lọ 62.700
65 BFS-Noradrenaline 10mg 10mg/10ml Lọ 145.000
66 Sorbitol 3% 3%/5 lit  Can  145.000
67 Myleran Plus 300mg Viên 5.600
68 Danotan 100mg/ml Ống                   9.870
69 Phenobarbital 100mg  Viên 198
70 Phenobarbital 10mg 10mg Viên 135
71 Egzysta 75mg Viên 15.200
72 Moxilen 500mg 500 mg Viên                   2.400
73 Tenamox 500 500mg  Viên 1.323
74 Amoxicillin 250 mg 250mg  Gói 2.500
75 Fabamox 500 DT. 500mg Viên 2.300
76 Moxilen 500mg 500mg Viên 2.400
77 Nacova DT 228.5mg 200mg + 28,5mg Viên                   3.843
78 Rezoclav 500mg + 62,5mg Viên                 10.300
78 VIGENTIN 875MG/125MG 875mg+125mg Viên 4.380
79 Trimoxtal 250/250 (250mg + 250mg)/1,5g Gói                   9.000
80 Vimotram 1g + 0,5g Lọ                 44.940
81 Bactamox 1,5g 1g + 0,5g Lọ 48.993
82 Medoclor 250 mg 250 mg Viên                 11.200
83 Medoclor 125 mg/5ml 125mg/5ml-60ml Lọ                 92.000
84 Pamecillin 1g 1g Lọ                   9.500
85 Ama - Power 1000mg + 500mg Lọ 62.000
86 Senitram 2g/1g 2g + 1g Lọ 55.000
87 Nerusyn 3g 2g + 1g Lọ 91.500
88 Cefastad 500 500mg Viên 1.710
89 Cefamandol 2g  2g Lọ 87.000
90 Cefalemid 1g  1g   Lọ  14.700
91 Tenafathin 1000 1g Lọ                 84.000
92 Zolifast 2000 2g Lọ 38.000
92 Cefoxitin Panpharma 1g 1g lọ 129.000
93 Lotrial S-200 200mg Gói 6.800
94 Bicebid 100 100mg Viên                      759
95 Cefixime 100mg/5ml 100mg/ 5ml Lọ                 39.150
95 Taxibiotic 2000 2g lọ 17.745
95 Zidimbiotic 1000 1g lọ 15.750
96 Cefoperazone ABR 2g powder for solution for injection 2g Lọ 111.000
97 Trikapezon 2g 2g Lọ 58.000
98 Ceraapix 1g Lọ 42.000
99 Auropodox 200 200mg Viên 7.900
100 Fabapoxim 200 DT. 200mg Viên 10.300
101 Abvaceff 200  200mg   Gói  1.300
102 Cepoxitil 200 200mg Viên 9.996
103 Cefradine 1g  1g   Lọ  6.813
104 Doncef 500mg Viên 2.400
105 Kyongbo Ceftizoxime inj. 0.5g  0,5g  Lọ  32.000
106 CKDCeftizoxime inj. 1g 1g Lọ 28.000
106 Ceftriaxone EG 1g/10ml  1g lọ 17.780
106 Rocephin 1g I.V. 1g lọ 151.801
106 Meropenem Kabi 500mg 500mg lọ 64.466
107 Mulpax S-250 250mg Gói                   8.000
107 CEFUROXIM 500mg 500mg Viên 2.016
107 Receant 750mg lọ 22.450
107 Danaroxime 1,5g lọ 35.560
108 Cefuroxime 125mg/5ml  125mg/5ml   Lọ  39.816
109 Oxacillin 1g 1g Lọ 46.981
110 Omeusa 1000mg Lọ 75.000
111 Amikacin 500mg 500mg Lọ 19.950
112 Tobrin 0.3% 3mg Lọ 38.717
113 Tobidex (15mg + 5mg)/5ml Lọ 6.300
114 Tobidex 15mg+ 5mg Lọ                   7.686
115 Metronidazol Stada 400mg 400mg Viên                      486
116 Entizol 500mg Viên 10.920
117 Metronidazol Kabi 500mg/100ml Chai 8.715
118 Microstun 500mg/100ml Chai 8.421
119 Clyodas 600mg Lọ 27.993
120 Doromax 200mg 200mg Gói 1.800
121 Quafa-Azi 500 mg 500mg Viên 5.510
122 Kamydazol fort 1.500.000 IU +250mg Viên 1.724
123 Flazenca 750.000/125 750.000IU + 125mg Gói 3.500
124 Ciprofloxacin 500mg 500mg Viên                      448
125 Ciprofloxacin 500mg Viên 436
126 Sheric 400mg/100ml Chai 177.600
127 Biviflox 400mg/250ml Lọ 255.000
128 Eyewise  0,5%-3ml   Lọ  21.400
129 Menazin 200mg 200mg Viên 2.400
130 Ofloxacin 200mg/100ml Lọ/Chai 91.000
131 Oflovid 15mg/5ml Lọ 55.872
132 Sulfadiazin bạc 200mg/20g - 1% Tuýp 21.549
133 Trimackit  200mg/5ml + 40mg/5ml   Lọ  27.100
134 Trimackit 200mg/ 5ml +
40mg/ 5ml
Lọ                 26.000
135 Aciclovir 5% 250mg Tuýp                   5.700
136 Acyclovir 3%  150mg/5g - 3%  Tuýp 42.300
137 Kem Zonaarme 250mg/5g Tuýp 5.040
138 Zovitit 200mg Viên                   5.000
139 Zovitit 200mg Viên 3.780
140 Lyhynax 150mg Viên 11.000
141 Zolmed 100  100mg  Viên 4.700
142 Micomedil 2%  Tuýp 60.000
143 Polygynax 35.000IU + 35.000IU + 100.000IU Viên 9.500
144 Valygyno 100.000UI + 35.000UI + 35.000UI Viên                   4.494
145 Incepdazol 250 tablet 250mg Viên 460
146 Mezapizin 10 10mg Viên 504
147 Migtana 25 25mg Viên 11.430
148 Gomzat 10mg 10mg Viên 11.900
149 Satavit 162mg + 750mcg Viên 833
150 Prodertonic 182mg + 0,5mg Viên 630
151 ACERONKO 1 1mg Viên 899
152 Darius 1 1mg Viên                   1.760
153 Heparin 25000IU/5ml  Lọ  110.250
154 Paringold Injection 25000 IU/5ml Lọ 71.000
155 Vitamin K1 10mg/1ml 10mg/1ml Ống 1.743
156 Vinphyton 10 mg/1ml Ống                   2.100
156 Kedrialb 200g/l   Lọ               615.000
157 Medsamic 500mg/5ml 500mg/5ml Ống 19.400
158 Hemax 2000 IU 2000IU Hộp 196.600
159 Hemax 2000 IU 2000IU Lọ               209.800
160 Relipoietin 2000 IU Erythropoietin người tái tổ hợp 2000 IU 2000 IU/0,5ml Bơm tiêm 183.000
161 Nadecin 10mg 10mg Viên 2.600
162 Glyceryl Trinitrate -
hameln 1mh/ml
10mg/10ml Ống                 73.000
163 Pecrandil 5  5mg Viên 2.940
164 Trimpol MR 35mg Viên 2.558
165 Cordarone 150mg/3ml 150mg/3ml Ống 30.048
166 Cordarone  200mg Viên 6.750
167 Bluepine 5mg Viên 530
168 Aldan Tablets 10 mg 10mg Viên 1.197
169 Bisoprolol Fumarate 2.5mg 2,5mg Viên 2.272
170 Egilok 25 mg Viên                   2.250
170 Egilok 25mg Viên 1.596
171 Mildocap 25mg Viên 683
172 Zondoril 5 5mg Viên 700
173 Ebitac Forte 20mg + 12,5mg Viên 3.900
174 Losartan Stada 50mg 50mg Viên 1.600
175 AGILOSART-H 100/25 100mg + 25mg Viên 2.310
176 Savi Losartan plus HCT 50/12.5 50mg + 12,5mg Viên 1.150
177 Methyldopa 250mg 250mg Viên                   1.617
178 Cordaflex 20mg Viên 900
179 Savidopril 4 4mg Viên 1.720
180 Beatil 4mg/5mg  4mg + 5mg Viên 5.700
181 Tolucombi 40mg/12.5mg Tablets 40mg + 12,5mg Viên 9.600
182 Telzid 40/12.5 40mg + 12,5mg Viên 3.055
183 Safetelmi H 80/12.5 80mg + 12,5mg Viên 8.000
184 Telzid 80/12.5 80mg + 12,5mg Viên 3.780
185 Dobutamin-BFS 250mg/5ml Ống 55.000
186 Dobutamine-hameln
5mg/ml Injection
250mg/50ml Lọ 135.000
187 Dopamine Hydrochloride USP 40mg/ml 200mg/5ml Ống 20.580
188 Aspilets EC 80mg Viên 540
189 Aspirin 100 100mg Gói 1.900
189 Vixcar 75mg Viên 690
190 Actilyse  50mg Lọ 10.323.588
191 Limoren 75mg + 100mg Viên 4.074
192 Atorvastatin SaVi 80 80mg Viên 6.800
193  Insuact 20   20mg   Viên  748
194 Agirovastin 20  20mg Viên                   8.500
194 AGIROVASTIN 20 20mg Viên 1.470
194 ZYROVA 10 10mg Viên 598
195 Stazemid 20/10 20mg + 10mg Viên 6.800
196 Stazemid 10/10 10mg + 10mg Viên 5.900
197 Gingokan 40mg Viên 235
198 Kali clorid-BFS 500mg/5ml Ống 1.645
199 Nimovac-V 10mg/50ml Lọ 577.000
200 Nimovac-V 10mg /50ml Lọ               559.000
201 Nimovaso sol 30mg/10ml Ống 15.750
202 Olepa Injection 5g/20ml Ống 38.350
203 BFS-Piracetam 1g/5ml Ống 1.047
203 CEREBROLYSIN 215,2mg/ml x10ml ống 92.505
204 Medi-Piracetam 800 800mg Viên 1.575
205 MAXXVITON 1200 1200mg Viên 850
206 Orilope 800 mg 800mg/8ml Ống 3.700
207 Vinpocetin TP 5mg Viên 1.100
208 CALCREM 1%-15g Tuýp                 13.125
209 Clotrimazol VCP 150mg/15g - 1% Tuýp 11.900
210 Betasalic (3% + 0,064%) - 10g Tuýp                 11.991
211 Neutasol 15mg/30g - 0,05% Tuýp 31.500
212 Xenetix 300 658,1mg/ml - Lọ 50ml Lọ 282.000
213 PVP - Iodine 10% 10g/100ml (10%/100ml) Lọ 10.185
214 PVP-IODINE 10% 10% - 100ml Ml                      112
215 Natri Clorid 0,9% 4,5g/500ml Chai 7.000
216 AGIFUROS 40mg Viên 126
217 BFS-Furosemide 40mg/4ml 40mg/4ml Ống 9.450
218 Furosemid 20mg/2ml 20mg/2ml Ống                   1.235
219 Dịch truyền tĩnh mạch Osmofundin 20% 17,5g/100ml Chai                 17.000
220 Maltagit 2,5g + 0,5g Gói 1.995
221 Biviantac (800,4mg + 612mg + 80mg) - 10ml Gói 3.895
222 Omepramed 40 40mg Lọ 9.900
223 Ulcomez 40 mg Lọ                 31.500
224 Esogas 40mg Lọ 14.385
225 TV.Pantoprazol 40mg Viên 356
226 Mezapid 100mg Viên 1.344
227 Tanganil 500mg 500mg/5ml Ống 13.698
228 Domreme 10mg Viên 1.050
229 Dloe 8 8mg Viên 24.000
230 Degas  8mg/4ml  Ống  14.700
231 Nady-spasmyl 60mg + 80mg Viên 1.500
232 Atropin sulfat  0,25mg/1ml Ống 460
233 Vinopa 40mg/2ml Ống                   3.066
234 Pymenospain    40mg/2ml Ống 2.830
235 Drotusc Forte 80mg Viên 1.008
236 Drotaverin 40mg Viên                      235
237 Papaverin 2% 40mg/2ml Ống 3.234
238 Paparin 40mg/2ml Ống                   4.400
239 Companity 670mg/ml Ống 3.300
240 Sorbitol 5g 5g Gói                      450
241 Sorbitol Bidiphar 5g Gói 435
242 Baci-subti ≥ 108 CFU/500mg Viên 2.950
243 Enterobella 1.109 - 2.109 cfu Gói 5.460
244 Zinc-kid inmed 70mg/3g Gói 3.280
245 Zinenutri 77,4mg gói 2.600
246 Loperamid 2mg Viên                      124
247 LoperamideSPM (ODT)  2mg Viên 800
248 Venokern 500mg Viên nén bao phim 450mg + 50mg Viên 3.000
249 Daflon (L) Tab 500mg 60's 450mg + 50mg Viên                   3.258
250 Livethine 2000mg Lọ 42.000
251 Fynkhepar Tablets 200mg Viên 3.800
252 Savi Urso 300 300mg Viên                   7.500
253 Somatosan 3mg Ống 470.000
254 Decolic 24mg Gói 2.100
255 Betamethason 19,2mg - 0,064% Tuýp 31.500
256 Dexamethason 3,3mg/1ml   4mg/1ml
 
 Ống  805
256 Dexamethason 4mg 4mg Ống                      924
257 Hydrocortison-Lidocain-Richter 125mg/5ml 125mg/5ml
+ 25mg/5ml
Lọ                 31.500
258 Menison 4mg  4mg Viên 900
259 Methylprednisolon Sopharma 40mg Ống                 32.300
260 Soli-medon 40 40mg Lọ 7.980
261 Melanov-M 80mg + 500mg Viên 3.740
262 PERGLIM M-2 2mg + 500mg Viên 3.000
263 PERGLIM M-1 1mg + 500mg Viên 2.600
264 Wosulin-R 40IU/ml Lọ 90.055
265 Wosulin 30/70 40IU/ml Lọ 90.500
266 Glaritus 300IU/3ml Ống 216.633
267 PANFOR SR- 500 500mg Viên 1.200
268 PANFOR SR- 1000 1000mg Viên 2.000
269 Metformin Stada 1000 mg MR 1000mg Viên 2.000
270 Fordia MR 500mg Viên 1.200
271 GliritDHG 500 mg/2,5mg 500mg + 2,5mg Viên 2.510
272 Duotrol 500mg + 5mg Viên 3.200
272 Pyme Diapro MR 30mg Viên 280
273 Berlthyrox 100 0,1mg Viên 460
274 Rieserstat 50mg Viên  1.240
275 Mezamazol 5mg Viên 693
276 Waisan 50mg Viên 290
277 Neostigmine - hameln 0,5mg injection 0,5mg/ml Ống 7.447
278 Rocuronium Invagen 10mg/ml Lọ 54.600
279 Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 10x5ml 10mg/ml Lọ                 69.900
280 Suxamethonium Chloride 100mg/2ml Ống 16.275
281 Colthimus 4mg Viên 1.680
282 MYDOCALM 150 150mg Viên 2.058
283 Liposic 0,2% (2mg/g) - 10g Tuýp 56.000
284 Dexamoxi (5mg/ml + 1mg/ml) - 2ml Ống 21.000
285 Natri clorid 0,9% 90mg/10ml Lọ 1.491
286 DUOTRAV  2.5ML 1'S 0,04mg/ml + 5mg/ml Lọ 320.000
287 Duratocin 100mcg/1ml Ống 398.036
288 Vinphatoxin 5IU/1ml  Ống  2.100
289 Oxytocin injection BP 10 Units  10 IU/ml   Ống  9.350
290 Atosiban Pharmidea 37.5mg/5ml 7,5mg/ml x 5ml Lọ 1.790.000
291 Aminazin 1,25% 25mg/2ml Ống                   1.250
292 Seduxen 5mg 5mg Viên 609
293 Seduxen 5mg 5mg Viên                      578
294 Rotundin - SPM (ODT) 30mg Viên 1.465
295 Dogtapine 50mg  Viên 128
296 Leukas 4mg/500mg Gói 3.486
297 Zensalbu nebules 2.5 2,5mg/2,5ml Ống 4.410
298 Zensalbu nebules 5.0 5mg/2,5ml Ống 8.400
299 Buto-asma 100mcg/liều x 200 liều Hộp 53.500
300 Seretide Evohaler DC 25/125mcg 120d 125mcg/liều + 25mcg/liều Bình xịt 225.996
301 Olesom 30mg/5ml - 100ml Lọ 39.606
302 Abrocto 15mg/5ml - 100ml Chai 30.000
303 Medovent 30mg 30mg Viên                      802
304 Dixirein  375mg Viên 1.092
305 Mahimox 200mg+1mg Gói                   3.750
306 DIAPHYLLIN Venosum 4.8% 4,8%-5ml Ống                 10.602
307 Dasutam 22,5mg + 997,5mg/
75ml
Chai                 23.940
308 Dismolan 200mg/10ml Ống 3.675
309 Uscmusol 200mg Viên                   2.498
310 Kali Clorid 500mg Viên 630
311 Pomatat 140mg + 158mg Viên 1.029
312 Oremute 5 520mg + 580mg + 300mg + 2700mg + 5mg Gói 2.700
313 Theresol (0,7g + 0,3g + 0,58g + 4g) - 5,63g Gói                   1.740
314 Hepagold 8% - 250ml Túi                 93.600
315 Aminosteril N-Hepa Inf 8% 250ml 8%, 250ml Chai 93.000
316 MG - Tan Inj. 11,3% + 11% + 20% - 960ml Túi 542.500
317 Calci clorid 500mg/5ml  Ống  987
318 Calci clorid 500mg/5ml Ống                   1.000
319 Glucose 20% 20% - 500ml Chai 12.600
320 Glucose 10% 10% - 500ml Chai 10.500
321 Magnesi-BFS 15% 750mg/5ml Ống 3.700
322 Maginesi-BFS 15% 15%-5ml Ống                   3.700
323 Natri clorid 10% 10%/5ml  Ống  2.223
324 Natriclorid 0,9%  0,9% - 100ml Chai 7.350
325 Lipovenoes 10% PLR 250ml 10's 10%, 250ml Chai 93.000
326 Ringer lactate 500ml Chai                   7.665
327 Ringer lactate 500ml Chai 8.673
328 Nước cất ống nhựa 5ml Ống 476
329 A.T Calmax 500 500mg/10ml Ống 4.326
330 Calcitra 750mg + 100IU Viên nang                   1.008
331 Vina-AD 2000IU + 400IU Viên 576
332 Trivitron (100mg + 100mg + 1000mcg)/3ml Ống 14.400
333 3BTP  100mg + 200mg + 200mcg Viên 1.215
334 Setblood 115mg + 100mg + 50mcg Viên 1.059
335 Me2B 125mg + 125mg + 500mcg Viên 2.400
336 Vitamin B6 Kabi 100mg/1ml 100mg/ml Ống 494
337 Vitamin B12 1mg/ml 1mg/ml Ống 494
338 Vitamin C - OPC 100mg Hương cam 100mg Viên 798
339 Depedic 30.000 IU/10ml, lọ 20ml Lọ 56.000
340 D3 care 15.000IU/10ml Chai 31.920
341 Vitamin E 1000 1000IU Viên 2.100
342 Incepavit 400 Capsule 400mg Viên                   1.800
343 Viên hoàn giọt Hoắc hương chính khí 0,0039ml + 0,00195ml + 585,4mg + 585,4mg + 585,4mg + 390,2mg + 390,2mg + 390,2mg + 48,8mg + 390,2mg      Gói 11.450
344 Actisô HĐ 250mg Viên 2.150
345 Cynaphytol 375mg Viên 2.475
346 Actisô 280mg Ống 2.583
347 Diệp hạ châu DHĐ 270mg (tương đương 3g Diệp hạ châu) Viên 1.368
348 Metrad 100mg + 130mg + 50mg + 50mg Viên 1.200
349 Desmodin Kim tiền thảo 300mg Viên 980
350 Phong tê thấp TW3 220mg + Cao đặc hỗn hợp các dược liệu (1000mg + 440mg + 400mg + 670mg + 200mg, 670mg + 400mg) 530mg Viên 2.793
351 Phong tê thấp 14mg + 14mg + 14mg + 12mg + 8mg + 16mg + 16mg + 20mg Viên 397
352 Đại tràng 232mg+ 60mg+ 324mg+80mg Viên                   2.478
353 Đại Tràng hoàn bà Giằng  20mg + 6,8mg + 3,4mg + 4,0mg + 13,4mg + 6,8mg + 6,8mg + 13,4mg + 6,8mg + 6,8mg + 6,8mg + 6,8mg + 13,4mg Viên 420
354 Siro Bổ Tâm Tỳ 1,2g + 1,2g + 1,2g + 2g + 1,2g + 0,4g + 0,4g + 1,2g + 0,6g + 1,2g Ống 5.000
355 Đại tràng DHĐ 250mg (tương đương 1g dược liệu gồm: Mộc hương 200mg + Hoàng liên 800mg)  Viên 2.425
356 Thiên sứ hộ tâm đan (Angel Cardiotonic Pill) 43,56mg + 8,52mg + 1mg Viên 490
357 Hoạt huyết dưỡng não HĐ 120mg + 50mg Viên 1.550
358 Hoạt huyết dưỡng não QN 150mg + 20mg Viên 595
359 Bổ huyết ích não 1,3g + 0,04g Viên 1.600
360  Cerecaps  595mg (280mg +  685mg + 685mg + 375mg + 375mg + 375mg + 280mg + 280mg + 375mg) + 15mg Viên 2.898
361 Dưỡng tâm an 0,65g + 0,50g + 0,65g + 0,15g + 1,2g Viên 1.400
362 Thập toàn đại bổ HĐ 110mg + 110mg + 160mg + 30mg + 160mg + 30mg + 110mg + 110mg + 80mg + 110mg Viên 1.700
363 Vifusinhluc 312mg + 312mg + 312mg + 312mg + 312mg + 312mg + 312mg + 160mg + 312mg + 312mg Viên 3.200
364 Viên nang ngọc quý 450mg (tương đương 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,3g + 0,4g + 0,3g + 0,8g + 0,3g + 0,4g + 0,4g) Viên 2.300
365 Agerhinin Mỗi 15ml chứa: Bột Sp3 (tương đương 15g cây ngũ sắc) 750mg Lọ 28.000
366 Xoang Gadoman 500mg + 350mg + 350mg + 150mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg + 100mg + 50mg + 50mg + 50mg + 50mg  Viên 2.310
367 Thuốc xoa bóp Bảo Phương 5g + 5g + 5g + 3g + 3g + 2g + 2g + 0,2g Lọ 31.000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Khảo sát ý kiến

Quốc gia nào dưới đây có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất sau Trung Quốc?

Videoclips
Khảo sát Vắc xin covid-19

Bạn có mong muốn được tiêm Vắc xin phòng covid-19 không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây